КОНСУЛТАЦИЯ С ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ МАНЕВ-КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ

 0889 90-20-59  consult_v_m@abv.bg  consult.clinical-immunology.com

Кога е нужна консултация с клиничен имунолог?

ОН ЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯТА не замества консултация с общопрактикуващия лекар или с други специалисти според състоянието на болния и неговата диагноза.
Консултацията с клиничен имунолог за първична и вторична профилактика на придобитите имунни дефекти произтича от следните факти доказани от медицинската наука и практика:

1. Няма друга система в човешкия организъм отговорна за интегрирането организма на клетъчно и молекулярно ниво освен имунната система. Доказано е, че имунната система има уникалното предназначение да осъществява контрол върху мутиралите клетки, да отстранява всички чужди на генетичния код клетки и молекули като за 1 денонощие може да унищожи 1-10 милиона злокачествено мутирали клетки, при условие че има запазена функция, респ. няма имунен дефицит.

2. При нормален екологичен и мутагенен фон в околната среда броя на мутиралите клетки е приблизително в тези граници колкото може да покрива и имунната система. Под въздействието на различни фактори от околната среда: тежки метали, радионуклеиди и други вредни и особено хронично действащи субтоксични нокси,както и други фактори като белтъчен недоимък,авитаминози, хроничен стрес и др.имунната система може да декомпенсира и не може да осъществява ефективен наздор върху мутиралите клетки.

3. По данни на Световната здравна оганизяция /СЗО/ 10-15% от клинично здравите хора, а в някои региони на планетата с екологични проблеми дори и в повече проценти от населението има придобити имунни дефицити. Тези контенгенти са в повишен здравен риск от развитието на т.н. имуноасоциирани заболявания преди всичко злокачествените алергични,автоимунни и други. Това предразположение е свързано с наличието на придобит имунен дефицит е може да се установи само с високоспециализирани имунологични изследвания на кръвта.

4. Доказано е от медицинската наука и практика,че в условия на имунен дефицит се покачва 1000 дори до 10 000 пъти риска от възникване на злокачествено заболяване, а при придобит имунният дефицит е доказано, че се ускоряват процесите на метастазиране. Този риск е многократно по-голям ако непосредствено предстои оперативна намеса без да се изследва предварително степента на имунен дефицит и без да е коригиран в пред или в постоперативния период .

5. На проведената през 2011г Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг в .Будапеща,Унгария бяха формулирани стратегическите цели за постигане възможност за ефективно използване на имунотерапията на рака в клиничната практика основните ,от които са:

1. Деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет в микрооколната среда около тумора.

2. Едновременно с провеждане на конвенционалната химио и лъчетерапия терапия при онкоболните роляата и мястото на клиничните имунолози е да интгергират и балансират отделните високоспециализирани области и специалности-Ролята на онколозите основно е да убиват раковите клетки , а ролята на имунолозите е да се грижат за опазване на здравите клетки в болня организъм .Това е така защото във всеки здрав човек протичат болестни и оздравителни процеси .Всяко клинично изявяване на болестен процес е въможно ,когато се наруши баланса и преобладават болестните процеси над оздравителните.

I. ОСНОВНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ подлежащи на профилактика и терапия на придобити имунни дефицити .

1. Първична и вторична профилактика на придобити имунни дефицити в предоперативния и следоперативен период .Това е важно за профилактика на постоперативните усложнения вкл и метастазирането.Доказано е,че имунния дефицит стимулира и подпомага процесите на метастазирането.Условия за такива възникват както във връзка с основното заболяване така и във връзка с оперативната интервенция и други фактори от околната среда..

2. Пациенти с онкологични заболявания ,които имат противопоказания за провеждане на химио и лъчетерапия.

3. Пациенти в І-ІV стадий, които са преминали курсовете на химио и/или лъчетерапия и са в сравнително задоволително общо състояние и са на възраст до 70г.както и по-възрастни ,но по индивидуална преценка

4. Същите както №3,но при възникнала резистентност или противопоказания за провеждане на химио или лъчетерапия.

5. Същите както №3 които провеждат в момента химио или лъчетерапия.

6. Имунобиологината профилактика и терапия на придобитите имунни дефицити предполага приложение на разрешени у нас биологични препарати,методи и средства използвани в комплексната терапия.

ІІ .Категории клинично здрави хора нуждаещи се от първична профилактика на придобитите имунни дефицити.

1. Клинично здрави хора ангажирани във вредни производства и професии с повишен здравен риск.

2. Клинично здрави, страдащи по-често от инфекции на горните дихателни пътища, уроинфекции и др.или имат уголемени лимфни възли.

3. Контингени клинично здрави хора,при които има анамнестични данни за техни близки починали или боледуващи от злокачествеин заболявания.

Доц. Д-р Влади Манев
клиничен имунолог

0889 90-20-59
consult_v_m@abv.bg