КОНСУЛТАЦИЯ С ДОЦ.Д-Р ВЛАДИ МАНЕВ-КЛИНИЧЕН ИМУНОЛОГ

 0889 90-20-59  consult_v_m@abv.bg  consult.clinical-immunology.com

Кратка професионална справка


Доц. Д-р Влади Василев Манев

Председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака към здравна фондация “Контрол на придобитите имунин дефицити свързани с промени в околната среда”

E-mail: consult_v_m@abv.bg

Web Site: www.immuno-bg.org

Доц. д-р Вл. Манев се е посветил повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Има признати 12 изобретения, 9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост.

Завършва висшето си образование по медицина във ВМИ-София през 1970г. Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област. Преценява, че странатa ни ще закъснение поне с няколко десетилетия в признаването на специалността имунология. Приема го като предизвикателство по поетия път за да може, да се посвети, да работи в областта на имунологията на туморите и имунотерапията на рака. До 1973г. работи като лекар в гр.Петрич.

През 1974г. е асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ “Пирогов”. От 1974-1977г. осъществява първият индивиуален план за специализация по клинична имунология у нас. През 1986г. на законово основание с преминал индивидуален план за специализация получава разрешение да се яви на държавен изпит по имунология. С резолюция на молбата му и с Министерска заповед на М-ра на здравеопазването тогава Академик Радой Попиванов, придобива правото да се яви на държавен изпит по имунология и така придобива първата диплома по имунология у нас. През 1987г. получава образователна и научна степен “Доктор”, 1997г. е избран за СТ.Н.С. ІІ ст по имунология. През 1999г. е избран за “Доцент по имунология, имунопатология и алергология”. През 2001г. придобива Диплома “Здравен мениджмънт”. През 1979г. създава първото отделение по клинична имунология във ВМА, което през 1981г прераства в Лаборатория по клинична имунология. Същата е в състава на Катедра по микробиология и вирусология, а после преминава в състава на Централната лаборатория по клинична лаборатория и биохимия при ВМА. В продължение на 10 години устоява правото на специалността клинична имунология да се развива като стратегическо направление в съвременната медицина и правото, да се развива като самостоятелна клинична структура и медицинска специалност .Разработва, устоява и успешно прокарва разкриването на специализирана структурата на първия самостоятелен Център по клинична имунология във ВМА. През 2001г.е Началник на Центъра клинична имунология. Повече подробности в сайта www.immuno-bg.org линк “Управление”

Членство в професионални организации :Редовен член на Секция “Имунология” към СУБ и Европейката федерация по имунологичните дружества, Персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.Редовен член на Българския лекарски съюз /БЛС/./Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943

Признати патенти в областта на имунологията на туморите 5 /пет

През 2012г на екип български учени под ръководството на доц. д-р Влади Манев, клиничен имунолог е признат световен приоритет с патент за „Биологично активен комплекс” /БАК/ разработен нов принцип и комплексна формула. В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми. Единият от принципите се основава на установена кръстосана антигенност на някои микроорганизми с антигени изолирани от злокачествените тумори.Заложени са в патентованата формула и няколко други механизми за деблокиране на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора ,на която причина основно се дължи ниската ефективност и неприложимост на досега регистрираните противотуморни ваксини..Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства се прави заявка за създадена ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.

На Доц.Манев през 2012г е признат втори патент за регистриран приоритет на нов принцип за извършване на „Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген /СЕА/ ”. Установено е от наши и чуждестранни автори, че молекулата на СЕА играе изключително важна роля в развитието на злокачествените тумори като участва в процесите свързани с прогресията на тумора, участва в блокиране противотуморния имунитет, улеснява далечното метастазиране на злокачествените клетки, усилва рисковете от развитието на тромбоемболична болест, която е причина за смъртността при значим процент от болните както и за развитието на т.н. паранеопластичеи синдром. Разработеният от авторския екип и патентован принип би позволил създаването на техническо устройство което се предвижда да е съвестимо с апаратите за хемодиализа и др.за отстраняване от кръвта на опасната молекула на СЕА.

Регистрирани явления и закономерности в областта на имунобиологията на туморите за издаване „Диплом за откритие” и в областта на клиничната имунотерапия на рака: Установените от автора зависимости и явления са свързани основно с промени в Т-клетъчните рецептори при повишена активност на злокачествения порцес.Тези зависимости и явления са подтвърдени наскоро и от американкски ,германски и израелски учени и публикувани на 2-та Международната конференция по имунотерапия на рака и мониторинг в Будапеща, Унгария 2011г .

Списък на някои избрани публикации:

1. V.Manev ,D.S. Shishmanov , M H Karkamov et al. Inhibitoring effect of the carcinoembrional antigen /CEA/ in vitro on E-rosette formation in blastoma patients Coptesrendu de L’Academie bulgar des Sciences tom 39 , 1986

2. Manev V. and Shishmanov D. A method for establishment of a binding autologous thrombocytes on the lymphocytes of patients with neoplasiae. V–th symposium of Allergology and Clinical Immunology , Varna, 4-6 X. 1985

3. Manev V. Current Approaches and problem in the development of specific cancer immunotherapy. II National congress of immunology with international participation. Abstr. Book, Sofia, 2003, p.130

4. Manev V. Immunocytoadherent ability of the E-receptor on the T-lymphocytes in the presence of detergent: Difference between norm and pathology. Second Balkan Iimmunology Conference 1-4.October 1998, Varna

5. Manev V. and Shishmanov D. A method for establishment of a binding autologous thrombocytes on the lymphocytes of patients with neoplasiae. V–th symposium of Allergology and Clinical Immunology, Varna, 4-6 X. 1985

6. Manev V.А.Maneva L.Sirakov Effect of lactoferrin on fagocytic activity of polymorphonuclear cells isolsted from blood of patients with autoimmune diseases and Staphylococcus aureus allergy Adv. Exp. Med.Biol ., 1998 ,443,321-330 /.

7. В.Манев Актуални подходи и проблеми в създаването на специфична противотуморна терапия”ІІ-ри Национален конгрес по имунология с международно участие София-2003г Сборник доклади ІІ-6,9 с.66.

8. Манев В. Впечатления от 2-рата Международна конференция по имунотерапи я на рака и мониторинг в Будапеща ,Унгария Сборник Резюмета 8-ми Национален |Конгрес по онкология с международно участие Резиденция Бояна ,мес.ноември 2011г

9. Манев В. Концепция за някои механизми в блокиране противотуморния имунитет Сборник Резюмета 8-ми Национален |Конгрес по онкология с международно участие Резиденция Бояна ,мес.ноември 2011г

10. Манев В.За някои неизползвани възможноснти в имунобиологичната терапия на рака. Научна конференция с международно участие по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака Пленарен Доклад.2006г БАН

ЦИТИРАНИЯ: Над 50 цитирания в авторитетни западни научни списания.

Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания. Повече подробности могат да се прочетат в сайта ни www.immuno-bg.org/Управление